Dự án văn phòng – Delta River Tower do Công ty Cổ phần Cảnh Hưng Hải